Филтрирай от тук

Аутопро.БГ ЕООД изпълнява проект по процедура BG-RRP-3.005 „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия“, „Програма за икономическа трансформация“ към компонент „Интелигентна индустрия“ на Националния план за възстановяване и устойчивост.

Проект № BG-RRP-3.005-4738-C01 с наименование: „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия“ и главна цел: Допринасяне за ускоряване на прехода към цифровизация на икономиката чрез предоставяне на безвъзмездни средства за внедряване на информационни и комуникационни технологии и решения, осигуряващи повишаване нивото на дигитализация на малките и средните предприятия.

Обща стойност: 15 600,00 лв., от които 15 600,00 лв. европейско и 0,00 лв. национално съфинансиране

Начална дата на изпълнение на проекта: 03.07.2023 г.
Крайна дата на изпълнение на проекта: 03.07.2024 г.

Специфичните цели на проекта са:
Целта на процедурата е да допринесе за ускоряване на прехода към цифровизация на икономиката чрез предоставяне на безвъзмездни средства за внедряване на информационни и комуникационни технологии и решения, осигуряващи повишаване нивото на дигитализация на малките и средните предприятия (МСП).

Проектни дейности: Дейностите по проекта са насочени към извършване на следните ИКТ услуги: Маркетинг в социални медии.

Очаквани резултати от изпълнението на проекта: Чрез подкрепата по процедурата да се повиши нивото на интеграция на дигиталните технологии в дейността на предприятията и да се подобри готовността им за последващо възприемане на технологии от Индустрия 4.0. Инвестициите по процедурата са съобразени с изискванията на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“  върху околната среда, допринасяйки за екологичния преход чрез ускорено прилагане на цифровите технологии в дейността на предприятията.

 

 

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз – NextGenerationEU. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Аутопро.БГ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и ГД „Европейски фондове за конкурентоспособност“ към Министерство на иновациите и растежа. Проектът се изпълнява по процедура BG-RRP-3.005 „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия“, Програма за икономическа трансформация, компонент „Интелигентна индустрия“ на Национален план за възстановяване и устойчивост.